Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023-2024

 • Język angielski
 • Religia
 • Muzykoterapia
 • Dogoterapia
 • Terapia autyzmu
 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia logopedyczna
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Usprawnianie komunikacji językowej
 • Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Nauka podstaw programowania

Język angielski

Im wcześniej zaczynamy się uczyć danego języka, tym łatwiej jest nam go opanować. Istotna w zajęciach przedszkolnych jest ich różnorodność. Każda „lekcja” języka angielskiego musi być zaskakująca, ciekawa, emocjonująca dla dziecka. W naszym przedszkolu zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu a prowadzi je pani  Alicja Rajchel. Poprzez zabawy z muzyką, krótkie rymowanki, zabawy dydaktyczne i zagadki dzieci poznają słowa i zwroty w obcym dla nich języku.

Religia

W przedszkolu religia odbywa się dwa razy w tygodniu i prowadzona jest przez  siostrę dr Agnieszkę Skrzypek. Przedszkolaki uczą się wspólnej modlitwy, poznają podstawowe elementy religii katolickiej, wydarzenia związane z biblią, tradycjami i świętami kościelnymi oraz postaciami świętych. Nauka odbywa się w formie przystępnej dla każdej grupy wiekowej – poprzez piosenki, zabawy, krótkie inscenizacje oraz opowiadania uzupełniane ilustracjami.

Muzykoterapia

Zajęcia przeznaczone dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Prowadzone są raz w tygodniu przez panią Renatę Żabicką. Ich celem jest nie tylko zabawa, czy redukowanie niepokoju i lęków. Muzykoterapia skutecznie pozwala wzmocnić wiarę we własne siły, poprawia samoocenę i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Pozwala na doskonalenie mowy, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz motywuje do aktywności poznawczej.

Zajęcia wyciszające

W zajęciach uczestniczą dzieci z wszystkich grup przedszkolnych  – jeden raz w miesiącu, a prowadzone są przez panią Renatę Żabicką. Pomagają przedszkolakom odnaleźć spokój i rozładować nadmiar energii, rozwijają dziecięcą kreatywność i wyobraźnię, pomagają trafnie odczytywać i lepiej zrozumieć emocje swoje oraz innych ludzi, zmniejszają napięcie mięśni, poprawiają samopoczucie i obraz siebie, uspokajają  i relaksują, przeciwdziałają zmęczeniu oraz służą szybkiej regeneracji psychicznej.

 Dogoterapia

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywają się dwa razy w miesiącu, a prowadzi je pani Katarzyna Chrobak – certyfikowany instruktor i terapeuta. W ich trakcie dzieci uczą się przebywać z psem, rozpoznawać jego potrzeby i opiekować się nim. Program zajęć pozwala na stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez mobilizację do wykonywania zadań razem z czworonogiem oraz wykorzystanie bogatego wachlarza pomocy. 

 Terapia autyzmu

Zajęcia z zakresu terapii autyzmu odbywają się dwa razy w tygodniu i uczestniczą w nich dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Ich celem  jest rozwój sfery poznawczej. stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych. rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (mowa ciała, naśladownictwo, wrażenia zmysłowe), w tym trening umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych. Oddziaływania te dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i prowadzą je specjalistki z zakresu terapii autyzmu – panie Joanna Ozga, Anna Zgoda i Bożena Rojek.

 Oligofrenopedagogika

W zajęciach uczestniczą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanymi  ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Prowadzone są przez nauczycieli współorganizujących dwa razy w tygodniu. Rodzaj zajęć rewalidacyjnych i ich forma odpowiadają indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym dzieci niepełnosprawnych, są dostosowane do ich możliwości psychofizycznych, poprzez stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Terapia logopedyczna

Do gabinetu logopedycznego przychodzą dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci 5-6- letnie ze zdiagnozowanymi wadami wymowy. Celem zajęć jest niwelowanie wad wymowy – doskonalenie artykulacji głosek, usprawnienie narządów artykulacyjnych, kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych, jak również doskonalenie słuchu fonematycznego. Zajęcia prowadzone są przez  panią  Joannę  Ozgę – neurologopedę.

Profilaktyka logopedyczna

W grupie pięciolatków odbywają się zajęcia grupowe będące uzupełnieniem terapii indywidualnych.  Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych i utrwalające prawidłową wymowę pozwalają przyspieszyć automatyzację głosek, rozwijają słuch fonematyczny i wzbogacają zasób słownika dzieci. Prowadzone są przez panią Joannę Ozgę.

Usprawnianie komunikacji językowej

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z rozpoznaną afazją uczestniczą w zajęciach, które mają na celu ukształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych i gramatycznych. Zajęcia prowadzi neurologopeda – pani Joanna Ozga.

Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki

W zajęciach usprawniania ruchowego prowadzonych przez fizjoterapeutę – panią Paulinę Kulig uczestniczą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową. Podczas dostosowanych do możliwości dzieci ćwiczeń dzieci usprawniają motorykę małą i dużą, koordynację ruchów, koncentrację uwagi oraz kształcą prawidłową postawę ciała.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Celem programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest umożliwienie dzieciom z zaburzeniami i deficytami rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji. W naszym przedszkolu prowadzą je nauczyciele współorganizujący kształcenie, a uczestniczą w nich dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne. W grupie  Krasnali i Maluchów zajęcia odbywają się według programu rozwijającego kompetencje emocjonalno-społeczne, którego celem jest kształtowanie umiejętności społecznych i wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej: zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania, emocji swoich i rówieśników.

W grupie III i IV zajęcia prowadzone są według innowacji pedagogicznej „Czas na relaks”, opracowanej przez  panią Bożenę Rojek. W innowacji uczestniczyć będzie czworo dzieci  z grupy IV oraz pięcioro dzieci z grupy III posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym założeniem innowacji jest nabywanie przez dzieci umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, świadomego wyciszenia  i uspokojenia.

 Nauka podstaw programowania

Dzieci podczas zajęć, prowadzonych przez panią Dagmarę Drewniak, nabędą umiejętności pracy grupowej, zdolności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, rozwiną wyobraźnię przestrzenną, utrwalą wiedzę matematyczną i techniczną podczas programowania wykonanych przez siebie robotów. Dzięki pracy z zestawami konstrukcyjnymi LEGO wzrasta zdolność skupienia uwagi na zadaniu, rozwija się wyobraźnia i chęć poznawania świata.

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2022/2023

 

 • Język angielski
 • Religia
 • Muzykoterapia
 • Dogoterapia
 • Terapia autyzmu
 • Oligofrenopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Logopedia
 • Usprawnianie komunikacji językowych
 • Zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne i językowe
 • Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Nauka podstaw programowania

Język angielski

Język angielski to wspólna zabawa edukacyjna dla dzieci. Zabawy opierają się na poszerzaniu słownictwa, wykorzystaniu pamięci wzrokowej i słuchowej, poprzez recytowanie krótkich rymowanek, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek obrazkowych oraz zabaw ruchowych. Zajęcia prowadzone są dwa raz w tygodniu przez lektora, panią Alicję Raichel.

Religia

Prowadzona jest przez siostrę dr Agnieszkę Skrzypek, dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej. Podczas zajęć wspierany jest całościowy rozwój dziecka zarówno psychofizyczny, jak i duchowy. Dzieci uczą się wspólnej modlitwy, poznają wydarzenia biblijne oraz tradycje związane ze świętami kościelnymi.

 

Muzykoterapia

Muzykoterapia jest formą zajęć, w której wykorzystywana jest muzyka jako środek stymulujący wszechstronny rozwój dziecka. Muzyczna aktywność przyjmuje rozmaite formy- to gra na instrumentach, śpiewanie piosenek, zabawy ruchowe, rytmiczne, muzyczne, słuchanie odgłosów przyrody, jak również relaksacja połączona z masażykami. Zajęcia prowadzi pani Renata Żabicka, biorą w nich udział  dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dogoterapia

Terapia i edukacja z udziałem psa, to forma zajęć, których zadaniem jest usprawnianie i wspomaganie procesów edukacyjnych i rozwoju poznawczego. Obecność psa zwiększa motywację dzieci do aktywnego słuchania i wykonywania poleceń. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę – panią Katarzynę Chrobak. Odbywają się dwa razy w miesiącu, przeznaczone są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia.

 

Terapia autyzmu

W zajęciach biorą udział dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą autyzmu dziecięcego. Celem terapii jest uzyskanie umiejętności zgodnych z normą rozwojową. Postępowanie terapeutyczne jest dostosowywane indywidualnie dla każdego dziecka i zmieniane w zależności od czynionych przez nie postępów. Zajęcia prowadzone są przez panią: Bożenę Rojek oraz Annę Zgodę.

Oligofrenopedagogika

Podczas zajęć z oligofrenopedagogiki dzieci rozwijają umiejętność logicznego myślenia, usprawniają percepcję wzrokową, słuchową, wzbogacają zasób słownictwa czynnego  i biernego, nabywają również umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zadaniowych. Zajęcia organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z rozpoznanie niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzone są przez nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne – panią Martę Pyzińską, Annę Zgodę.

 

Tyflopedagogika

Zajęcia z zakresu tyflopedagogiki mają na celu usprawnianie wzroku, które obejmuje: rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej, usprawnianie pamięci wzrokowej. Zajęcia prowadzone są przez  tyflopedagoga – panią Annę Starzak, uczestniczą w nich dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabowidzenie.

Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie, przez neurologopedę – Joannę Ozgę. Terapią logopedyczną objęte są dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci  z grup II, III i IV, wymagające wsparcia w zakresie rozwoju mowy, bądź niwelowania wad wymowy, czyli wywołania i utrwalenia prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek.

Profilaktyka logopedyczna

W czterolatkach odbywają się zajęcia grupowe w ramach profilaktyki wad wymowy. Mają na celu przede wszystkim usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych i utrwalanie głosek, nad którymi dzieci pracują w czasie terapii indywidualnej. Zajęcia te nie tylko przyspieszają automatyzację głosek, ale również rozwijają słuch fonematyczny i wzbogacają zasób słownika dzieci.

 

Usprawnianie komunikacji językowej

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z rozpoznaną afazją. Mają one na celu ukształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych, gramatycznych. Zajęcia prowadzi neurologopeda – pani Joanna Ozga.

Zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne i językowe

Zajęcia realizowane są w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzone są przez neurologopedę – panią Joannę Ozgę z grupą dzieci 6-letnich, wymagających wparcia w tym obszarze. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wypowiadania się, budowania dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego.

Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki

Zajęcia usprawniania ruchowego prowadzone są przez fizjoterapeutę – panią Paulinę Kulig.  Uczęszczają na nie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą – niepełnosprawność ruchowa. Podczas zajęć dzieci usprawniają motorykę małą i dużą, koordynację ruchów oraz kształcą prawidłową postawę ciała.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne. W grupie  I i II zajęcia odbywają się według opracowanego programu rozwijającego kompetencje emocjonalno-społecznego. Celem programu jest kształtowanie umiejętności społecznych i wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej: zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania, emocji swoich i rówieśników.

W grupie III i IV zajęcia prowadzone są według innowacji pedagogicznej „Więcej wiem o sobie – lepiej rozumiem innych”. opracowanej przez  panią Bożenę Rojek. Głównym założeniem innowacji jest uczenie dzieci postrzegania siebie i innych poprzez pryzmat potrzeb i uczuć, a także kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

 

Nauka podstaw programowania

Dzieci podczas zajęć poznają podstawy programowania: konstruują, budują, programują i „ożywiają” modele robotów, wykorzystując do tego klocki Lego. Zajęcia rozwijają umiejętność logicznego myślenia, przygotowują do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie, prowadzone są przez panią Dagmarę Drewniak.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2021/2022

 •    Język angielski
 •     Religia
 •     Muzykoterapia
 •     Dogoterapia
 •     Logopedia
 •     Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki
 •     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 •     Terapia autyzmu
 •     Oligofrenopedagogika
 •     Tylfopedagogika

Język angielski

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez panią Alicję Rajchel.  Oparte są na wielu ciekawych pomocach dydaktycznych: kolorowych kartach, piosenkach, rymowankach, bajkach, uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci.  Udział w zajęciach pozwala już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na późniejszą edukację dziecka.

Religia

W przedszkolu zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupie dzieci młodszych – 15 minut, w grupie dzieci starszych – 30 minut. Katecheza prowadzona jest przez s. Renatę Grabiec. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej. Podczas zajęć stosowane są  różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami, a także rysunek spontaniczny.

Muzykoterapia

Zajęcia prowadzi pani Renata Żabicka. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 15 minut u dzieci młodszych, 30 min u dzieci starszych. Przeznaczone są dla przedszkolaków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem zajęć jest stymulowanie oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie u niego aktywności ruchowej poprzez zabawy i tańce. Terapia dźwiękiem to jednocześnie słuchanie i tworzenie muzyki przy wykorzystaniu instrumentów. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności.

Dogoterapia

W zajęciach biorą udział dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę behawioralnego, instruktora szkoleniowego psów – panią Katarzynę Chrobak. Podczas zajęć dzieci uczą się prawidłowego kontaktu z psem, poznają jego potrzeby i wzmacniają empatię względem zwierząt. Poza tym, spotkania z czworonogiem mają na celu pobudzenie do różnorodnych działań w zakresie wspierania funkcji motorycznych, poznawczych, poszerzania słownika czynnego dziecka, okazywania i nazywania emocji.

Logopedia

Zajęcia  logopedyczne są prowadzone przez  panią  Joannę  Ozgę – neurologopedę. Do gabinetu logopedycznego dwa razy w tygodniu przychodzą dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach realizacji Indywidualnego  Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz dzieci z grup III i IV wymagające terapii logopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i terapia zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. Dzieci w formie zabawowej  usprawniają narządy artykulacyjne przed lustrem, doskonalą prawidłowy oddech mowny i spoczynkowy, wydłużają fazę wydechu.

Usprawnianie ruchowe w zakresie małej i dużej motoryki.

Zajęcia są przygotowywane i prowadzone przez fizjoterapeutę panią Paulinę Kulig. Pani fizjoterapeutka prowadzi je z dziećmi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową. Są to zajęcia indywidualne prowadzone dwa razy w tygodniu po pół godziny lub  15 minut. Bardzo ważna jest indywidualizacja doboru ćwiczeń  dla każdego dziecka by móc  uwzględnić  jego potrzeby i możliwości. Zestawy ćwiczeń mają na celu między innymi rozwój motoryki małej i dużej. Dzieci ćwiczą  koordynację wzrokowo – ruchową, koncentrację uwagi. Zabawy i ćwiczenia mają za zadanie  kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej, korygowanie wad postawy, poprawę jakości chodu, oraz doskonalenie samoobsługi.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wspomagających. W grupie  I i II odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 15 minut, prowadzone są według innowacji pedagogicznej opracowanej przez panią Bożenę R. opartej na programie własnym „Czas ciszy”. Założeniem programu jest rozwijanie umiejętności relaksowania się, wyciszenia w sytuacjach nadmiernego hałasu, radzenia sobie ze stresem. Umiejętność relaksacji ma wpływ na postępy w nauce, podniesienie samooceny, wiary w siebie, polepszenie pamięci i koncentracji, zwiększenie zdolności twórczych i umiejętności współpracy. Zajęcia w grupie III i IV prowadzone według programu zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne odbywają się jeden raz w tygodniu i  trwają 30 minut. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestniczące w tego rodzaju zajęciach kształtują umiejętność  nawiązywania kontaktu i współpracy z innymi osobami. To zajęcia prowadzone z wykorzystaniem takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Knillów, twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, elementy Metody Pedagogiki Zabawy (KLANZA) i inne.

Terapia autyzmu

Zajęcia z zakresu terapii autyzmu odbywają się dwa razy w tygodniu, w których uczestniczą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Celem zajęć jest dostarczenie dziecku intensywnych, systematycznych oddziaływań terapeutycznych, poprawiających jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Oddziaływania te dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka tak, aby zajęcia były efektywne, atrakcyjne i przebiegały w przyjaznej atmosferze. Zajęcia prowadzi  pan Adam Gałat.

Oligofrenopedagogika

Zajęcia są organizowane dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych  ze względu na niepełnosprawność intelektualną . Prowadzą je nauczyciele wspierający w grupach starszych pół godziny tygodniowo ,w grupach młodszych piętnaście minut tygodniowo. Poprzez pracę indywidualną w czasie zajęć z oligofrenopedagogiki kształtuje się u dzieci umiejętność spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia. Ważnym zadaniem jest również rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, usprawnianie procesów zapamiętywania, wzbogacanie biernego i czynnego zasobu słownictwa. Rozwijanie zasobu wiedzy ogólnej oraz dotyczącej świata  społecznego. Na zajęciach z oligofrenopedagogiki dzieci uczą się również  umiejętności przystosowania się do sytuacji zadaniowych podejmowania   i kończenia  celowej aktywności.

Tylfopedagogika

Zajęcia prowadzone są przez  tyflopedagoga panią Annę Starzak. Biorą w nich udział dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabowidzenie. Mają na celu udzielenie pomocy dzieciom, w jak najlepszym wykorzystaniu wzroku w trakcie codziennych czynności w przedszkolu i poza nim,  poprzez usprawnianie w obszarze orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, doskonalenie pamięci wzrokowej oraz uwagi, rozwijanie konkretnych funkcji angażujących wzrok.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

 •   Język angielski
 •     Religia
 •     Muzykoterapia
 •     Dogoterapia
 •     Logopedia
 •     Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki
 •     Przygotowanie do nauki programowania (Robotyka)
 •     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 •     Terapia autyzmu

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są dwa razy w tygodniu przez panią Alicję Rajchel w grupie dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. To poznawanie języka z sympatyczną pacynką o imieniu Cookie i jej przyjaciółmi poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek obrazkowych. Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego strukturą.

Religia

Katecheza prowadzona jest przez s. Renatę Grabiec. Nauka religii służy wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych: rodzinie czy grupie przedszkolnej. Forma zajęć to pogadanka z dziećmi, śpiewanie piosenek religijnych w formie tekstowej i ruchowej z pokazywaniem gestów, zajęcia plastyczne. Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupach młodszych – 15 min, w grupach starszych – 30 min.

Muzykoterapia

Zajęcia prowadzi pani Renata Żabicka. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 15 min u dzieci młodszych, 30 min u dzieci starszych. Przeznaczone są dla przedszkolaków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem zajęć jest stymulowanie oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie u niego aktywności ruchowej poprzez zabawy i tańce. Terapia dźwiękiem to jednocześnie słuchanie i tworzenie muzyki przy wykorzystaniu instrumentów.

Dogoterapia

Zajęcia z udziałem psa prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę behawioralnego, zoopsychologa, instruktora szkoleniowego psów – panią Katarzynę Chrobak. Przeznaczone są dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzone są co tydzień w formie zabawy podczas której pies motywuje i zachęca dzieci do różnorodnych aktywności. Dzieci pokonują lęki, relaksują się i uczą okazywania uczuć.

Logopedia

Zajęcia prowadzi neurologopeda pani Joanna Ozga. Uczestniczą w nich dzieci realizujące Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oraz dzieci wymagające wsparcia z grupy III i IV. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i terapia zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. Poprzez zabawę dzieci usprawniają narządy artykulacyjne przed lustrem, doskonalą prawidłowy oddech mowny i spoczynkowy, wydłużają fazę wydechu.

Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki 

Zajęcia są przygotowywane i prowadzone przez panią Paulinę Kulig z dziećmi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizowane zestawy ćwiczeń mają na celu między innymi rozwój motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, kształtowanie poczucia schematu własnego ciała, orientacji przestrzennej, a także korygowanie wad postawy, poprawę jakości chodu i samoobsługi.

Nauka Programowania (robotyka)

Zajęcia prowadzone są przez panią Martę Pyzińską dwa razy w tygodniu po 60 minut,
w najstarszej grupie wiekowej. Dzieci konstruują, budują programują i wprawiają w ruch roboty wykorzystując zaawansowany zestaw klocków Lego Education WeDo. Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Warsztaty z robotyki dla dzieci to doskonała okazja do rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych młodych konstruktorów.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, trwają 30 minut, prowadzone są przez nauczycieli wspomagających. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestniczące w tego typu zajęciach kształtują umiejętności nawiązywania bliskiego kontaktu i współpracy z innymi osobami. To zajęcia prowadzone z wykorzystaniem takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Knillów, twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, elementy Metody Pedagogiki Zabawy (KLANZA) i inne.

Terapia autyzmu

Zajęcia prowadzi pani Anita Buszek. Uczestniczą w nich dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Odbywają się raz w tygodniu, indywidualnie. Głównym celem tych spotkań jest przede wszystkim interakcja, wymiana, kontakt z drugą osobą oraz poprawa umiejętności poznawczych i językowych. Zajęcia są prowadzone metodą edukacji przez zabawę, która jest intensywną stymulacją mózgu, dobraną do potrzeb dziecka z autyzmem.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020

 •     Język angielski
 •     Akompaniament do zajęć umuzykalniających (Rytmika)
 •     Religia
 •     Muzykoterapia
 •     Nauka tańca
 •     Gry i zabawy z elementami piłki nożnej
 •     Dogoterapia
 •     Logopedia
 •     Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki
 •     Przygotowanie do nauki programowania (Robotyka)
 •     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 •     Kółko plastyczne
 •     Terapia autyzmu

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są dwa razy w tygodniu przez panią Alicję Rajchel w grupie dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. To poznawanie języka z sympatyczną pacynką o imieniu Cookie i jej przyjaciółmi poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek obrazkowych. Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego strukturą.

Akompaniament do zajęć umuzykalniających (rytmika)

Zajęcia odbywają się przy muzyce i akompaniamencie instrumentu klawiszowego, na którym gra pan Kamil Piękoś. Prowadzone są jeden raz w tygodniu, we wszystkich grupach wiekowych (w grupach młodszych – 25 min, w grupach starszych – 35 min). Dzieci podczas zajęć uczą się reagować ruchem na zmiany tempa i dynamiki muzyki. Uczą się również piosenek, prostych układów tanecznych na różne uroczystości oraz grają na instrumentach muzycznych.

Religia

Katecheza prowadzona jest przez s. Renatę Grabiec. Nauka religii służy wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych: rodzinie czy grupie przedszkolnej. Forma zajęć to pogadanka z dziećmi, śpiewanie piosenek religijnych w formie tekstowej i ruchowej z pokazywaniem gestów, zajęcia plastyczne. Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupach młodszych – 15 min, w grupach starszych – 30 min.

Muzykoterapia

Zajęcia prowadzi pani Marta Bochenek Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają
30 minut. Przeznaczone są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem zajęć jest stymulowanie oraz wspomaganie wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie u niego aktywności ruchowej poprzez zabawy
i tańce. Terapia dźwiękiem to jednocześnie słuchanie i tworzenie muzyki przy wykorzystaniu instrumentów.

Nauka tańca

Zajęcia prowadzone są przez panią Małgorzatę Chorążak – instruktora tańca. Odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają od 20 do 40 minut w zależności od grupy wiekowej. Nauka tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem w formie zabawy. Przedszkolaki uczą się podstawowych kroków tanecznych oraz prostych układów choreograficznych tańców nowoczesnych oraz ludowych. Poprzez naukę tańca rozwijają się
u nich indywidualne zdolności taneczne.

Gry i zabawy z elementami piłki nożnej

Zajęcia prowadzone są przez trenera z Dziecięcej Akademii Piłkarskiej w Dębicy pana Tadeusza Stolarskiego. Uczęszczają na nie dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Zajęcia trwają od 20 do 40 minut zależnie od grupy wiekowej. Głównym celem zajęć piłkarskich jest „zaszczepienie” u dzieci pozytywnego podejścia do sportu i rekreacji. Dzieci podczas zajęć opanowują podstawowe umiejętności i elementy techniki oraz poznają zasady gry w piłkę nożną.

Dogoterapia

Zajęcia z udziałem psa prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę behawioralnego, zoopsychologa, instruktora szkoleniowego psów – panią Katarzynę Chrobak. Przeznaczone są dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzone są co tydzień w formie zabawy podczas której pies motywuje i zachęca dzieci do różnorodnych aktywności. Dzieci pokonują lęki, relaksują się i uczą okazywania uczuć.

Logopedia

Zajęcia prowadzi neurologopeda pani Joanna Ozga. Uczestniczą w nich dzieci realizujące Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oraz dzieci wymagające wsparcia z grupy III i IV. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i terapia zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. Poprzez zabawę dzieci usprawniają narządy artykulacyjne przed lustrem, doskonalą prawidłowy oddech mowny i spoczynkowy, wydłużają fazę wydechu.

Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki

Zajęcia są przygotowywane i prowadzone przez fizjoterapeutkę panią Martę Bochenek z dziećmi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnie. Zestawy ćwiczeń mają na celu między innymi rozwój motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, kształtowanie poczucia schematu własnego ciała, orientacji przestrzennej, a także korygowanie wad postawy, poprawę jakości chodu
i samoobsługi.

Nauka Programowania (robotyka)

Zajęcia prowadzone są przez panią Martę Pyzińską dwa razy w tygodniu po 60 minut, w najstarszej grupie wiekowej. Dzieci konstruują, budują programują i wprawiają w ruch roboty wykorzystując zaawansowany zestaw klocków Lego Education WeDo. Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Warsztaty z robotyki dla dzieci to doskonała okazja do rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych młodych konstruktorów.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, trwają 30 minut, prowadzone są przez nauczycieli wspomagających. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestniczące w tego typu zajęciach kształtują umiejętności nawiązywania bliskiego kontaktu i współpracy z innymi osobami. To zajęcia prowadzone z wykorzystaniem takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Knillów, twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, elementy Metody Pedagogiki Zabawy (KLANZA) i inne.

Kółko plastyczne

Po przeprowadzeniu obserwacji wstępnej wyłoniono dzieci szczególnie uzdolnione plastycznie. Dla dzieci tych zorganizowane zostało kółko plastyczne, które prowadzone jest przez panią Bożenę Rojek. Odbywa się ono dwa razy w miesiącu i daje możliwość nabywania nowych umiejętności plastycznych. W trakcie zajęć przedszkolaki mają okazję zapoznać się z różnymi materiałami plastycznymi (różnego rodzaju farbami, kredkami, pastelami, masą solną, gliną, kredą, węglem i wieloma innymi). Temat zajęć oraz techniki stosowane na zajęciach dostosowane są do umiejętności oraz zainteresowań.

Terapia autyzmu

Zajęcia prowadzi pani Bożena Rojek. Uczestniczą w nich dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Odbywają się raz w tygodniu, indywidualnie. Głównym celem tych spotkań jest przede wszystkim interakcja, wymiana, kontakt z drugą osobą oraz poprawa umiejętności poznawczych i językowych. Zajęcia są prowadzone metodą edukacji przez zabawę, która jest intensywną stymulacją mózgu, dobraną do potrzeb dziecka z autyzmem.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

 •     Język angielski
 •     Akompaniament do zajęć umuzykalniających (Rytmika)
 •     Religia
 •     Warsztaty Terapii Artystycznej
 •     Nauka tańca
 •     Gry i zabawy z elementami piłki nożnej
 •     Dogoterapia
 •     Logopedia
 •     Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki
 •     Przygotowanie do nauki programowania (Robotyka)
 •     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 •     Kółko plastyczne

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są dwa razy w tygodniu przez panią Alicję Rajchel w grupie dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. To poznawanie języka poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek obrazkowych. Dzieci powtarzają słowa, wyrażenia i zdania w języku angielskim, reagują na polecenia nauczyciela i dzięki temu mają okazję oswoić się z nowym, obcym językiem. Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego strukturą.

Akompaniament do zajęć umuzykalniających (rytmika)

Zajęcia odbywają się przy muzyce i akompaniamencie instrumentu klawiszowego, na którym gra pan Kamil Piękoś. Prowadzone są jeden raz w tygodniu, we wszystkich grupach wiekowych (w grupach młodszych – 25 min, w grupach starszych – 35 min). Dzieci podczas zajęć uczą się reakcji na podstawowe wartości rytmiczne nut i pauz, reagowania ruchem na zmiany tempa i dynamiki. Uczą się również piosenek związanych m.in. z aktualną porą roku, prostych układów tanecznych na różne uroczystości oraz grają na instrumentach muzycznych.

Religia

Katecheza prowadzona jest przez s. Renatę Grabiec. Przedszkolaki, które uczęszczają na zajęcia z religii poznają prawdy religijne, uczą się jej historii. Forma zajęć to pogadanka z dziećmi, śpiewanie piosenek religijnych w formie tekstowej i ruchowej z pokazywaniem gestów, zajęcia plastyczne – kolorowanie, rysowanie, wyklejanie, wycinanie. Nauka religii służy wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie czy grupie przedszkolnej. Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupach młodszych – 15 min, w grupach starszych – 30 min.

Warsztaty Terapii Artystycznej

Zajęcia prowadzi pani Sylwia Wygonik. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają
45 minut. Przeznaczone są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie u niego aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane są takie formy pracy jak: muzykoterapia, biblioterapia, ekspresja plastyczna, chromoterapia oraz dramatoterapia.

Nauka tańca

Zajęcia prowadzone są przez panią Małgorzatę Chorążak – instruktora tańca. Odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają od 20 do 40 minut w zależności od grupy wiekowej. Nauka tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem w formie zabawy. Przedszkolaki uczą się podstawowych kroków tanecznych oraz prostych układów choreograficznych tańców nowoczesnych oraz ludowych. Dzięki temu, kształtują świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz wyrabiają poczucie rytmu. Poprzez naukę tańca rozwijają się u nich indywidualne zdolności taneczne oraz muzyczne.

Gry i zabawy z elementami piłki nożnej

Zajęcia prowadzone są przez trenera z Dziecięcej Akademii Piłkarskiej w Dębicy pana Tadeusza Stolarskiego. Uczęszczają na nie dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Zajęcia trwają 30 minut. Głównym celem zajęć piłkarskich jest „zaszczepienie” u dzieci pozytywnego podejścia do sportu i rekreacji. Dzieci podczas zajęć opanowują podstawowe umiejętności i elementy techniki oraz poznają zasady gry w piłkę nożną. Nauce towarzyszą zabawy kształtujące zwinność, zwrotność, szybkość. Dzieci uczą się również przestrzegania norm i reguł gry, współpracy w grupie oraz umiejętności pogodzenia się z przegraną.

Dogoterapia

Zajęcia z udziałem psa prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę behawioralnego, zoopsychologa, instruktora szkoleniowego psów – panią Katarzynę Chrobak. Przeznaczone są dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzone są co tydzień w formie zabawy podczas której pies motywuje i zachęca dzieci do różnorodnych działań, wszelkiej edukacji i aktywności. Dzieci pokonują lęki, relaksują się i rozluźniają, uczą się okazywania uczuć, bliskiego kontaktu i delikatności oraz otwierania na świat.

Logopedia

Zajęcia prowadzi neurologopeda pani Joanna Ozga. Uczestniczą w nich dzieci realizujące Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oraz dzieci wymagające wsparcia z grupy III i IV. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i terapia zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. Poprzez zabawę dzieci usprawniają narządy artykulacyjne przed lustrem, doskonalą prawidłowy oddech mowny i spoczynkowy, wydłużają fazę wydechu. Ćwiczą słuch fonematyczny, pamięć (słuchową i dźwiękową), spostrzegawczość.

Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki 

Zajęcia są przygotowywane i prowadzone przez fizjoterapeutkę panią Paulinę Kulig z dziećmi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnie. Zestawy ćwiczeń mają na celu między innymi rozwój motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej a także zapobieganie pogłębiania się przykurczy, korygowanie wad postawy, poprawę jakości chodu, poprawę w zakresie samoobsługi.

Nauka Programowania (robotyka)

Zajęcia prowadzone są przez panią Martę Pyzińską dwa razy w tygodniu po 60 minut, w najstarszej grupie wiekowej. Dzieci konstruują, budują programują i wprawiają w ruch roboty wykorzystując zaawansowany zestaw klocków Lego Education WeDo. Warsztaty to nie tylko świetna zabawa – to także zachęta do rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauka programowania oraz trening intelektualny dla dziecka. Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Warsztaty z robotyki dla dzieci to doskonała okazja do rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych młodych konstruktorów.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, trwają 30 minut, prowadzone są przez nauczycieli wspomagających. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestniczące w tego typu zajęciach mają możliwość rozwijania świadomości własnego ciała i przestrzeni, kształtują umiejętności nawiązywania bliskiego kontaktu i współpracy z innymi osobami. To zajęcia prowadzone z wykorzystaniem takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Knillów, twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, elementy Metody Pedagogiki Zabawy (KLANZA) i inne.

Kółko plastyczne

Po przeprowadzeniu obserwacji wstępnej wyłoniono dzieci szczególnie uzdolnione plastycznie. Dla dzieci tych zorganizowane zostało kółko plastyczne, które prowadzone jest przez panią Bożenę Rojek. Odbywa się ono dwa razy w miesiącu i daje możliwość nabywania nowych umiejętności plastycznych. W trakcie zajęć przedszkolaki mają okazję zapoznać się z różnymi materiałami plastycznymi (różnego rodzaju farbami, kredkami, pastelami, masą solną, gliną, kredą, węglem i wieloma innymi). Temat zajęć oraz techniki stosowane na zajęciach dostosowane są do umiejętności oraz zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

 • Język angielski
 • Akompaniament do zajęć umuzykalniających (Rytmika)
 • Religia
 • Warsztaty Terapii Artystycznej
 • Nauka tańca
 • Gry i zabawy z elementami piłki nożnej
 • Dogoterapia
 • Logopedia
 • Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki
 • Przygotowanie do nauki programowania. Robotyka
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • Kółko plastyczne

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są dwa razy w tygodniu przez panią Magdalenę Przybyszewską w grupie dzieci  3, 4, 5 i 6 letnich. To poznawanie języka poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek, zabawy w kole. Dzieci powtarzają słowa, wyrażenia i zdania w języku angielskim, reagują na polecenia nauczyciela i dzięki temu mają okazję oswoić się z nowym, obcym językiem. Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie
i oswojenie z jego strukturą. Zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych.

Akompaniament do zajęć umuzykalniających (rytmika)

 Zajęcia odbywają się przy muzyce i akompaniamencie instrumentu klawiszowego, na którym gra pan Kamil Piękoś. Prowadzone są jeden raz w tygodniu, we wszystkich grupach wiekowych (w grupach młodszych – 15 min, w grupach starszych – 30 min). Dzieci podczas zajęć uczą się reakcji na podstawowe wartości rytmiczne nut
i pauz, reagowania ruchem na zmiany tempa i  dynamiki. Uczą się również piosenek związanych m.in. z aktualną porą roku, prostych układów tanecznych na różne uroczystości oraz grają na instrumentach muzycznych.

Religia

Katecheza prowadzona jest przez s. Renatę Grabiec. Przedszkolaki, które uczęszczają na zajęcia z religii poznają prawdy religijne, uczą się jej historii. Forma zajęć to pogadanka z dziećmi, śpiewanie piosenek religijnych w formie tekstowej i ruchowej z pokazywaniem gestów, zajęcia plastyczne – kolorowanie, rysowanie, wyklejanie, wycinanie. Nauka religii służy wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie czy grupie przedszkolnej. Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupach młodszych – 15 min, w grupach starszych – 30 min.

 

Warsztaty Terapii Artystycznej

Zajęcia prowadzi pani Sylwia Wygonik. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 45 minut. Przeznaczone są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie u niego aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane są takie formy pracy jak: muzykoterapia, biblioterapia, ekspresja plastyczna, chromoterapia oraz dramatoterapia. Podczas zajęć wykorzystane są rożnorodne techniki plastyczne oraz różnorodne instrumenty perkusyjne, które są środkami pobudzającymi do wyrażania emocji i komunikowania się dziecka.

Nauka tańca

Zajęcia prowadzone są przez panią Marikę Blezień – instruktora tańca. Odbywają się jeden raz w tygodniu, przez 30 minut. Są przeznaczone dla dzieci z wszystkich grup wiekowych. Nauka tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem w formie zabawy. Przedszkolaki uczą się podstawowych kroków tanecznych oraz  prostych układów choreograficznych, jednocześnie kształtując świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz wyrabiają poczucie rytmu.

Gry i zabawy z elementami piłki nożnej

Zajęcia prowadzone są przez trenera z Dziecięcej Akademii Piłkarskiej w Dębicy pana Tadeusza Stolarskiego. Uczęszczają na nie dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Zajęcia trwają 30 minut. Głównym celem zajęć piłkarskich jest „zaszczepienie” u dzieci pozytywnego podejścia do sportu i rekreacji. Dzieci podczas zajęć opanowują podstawowe umiejętności i elementy techniki oraz poznają zasady gry w piłkę nożną. Nauce towarzyszą zabawy kształtujące zwinność, zwrotność, szybkość. Dzieci uczą się również przestrzegania norm i reguł gry, współpracy w grupie oraz umiejętności pogodzenia się z przegraną.

 

Dogoterapia

Zajęcia z udziałem psa prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę behawioralnego, zoopsychologa, instruktora szkoleniowego psów – panią Katarzynę Chrobak. Przeznaczone są dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzone są co tydzień w formie zabawy podczas której pies motywuje i zachęca dzieci do różnorodnych działań, wszelkiej edukacji i aktywności. Dzieci pokonują lęki, relaksują się i rozluźniają, uczą się okazywania uczuć, bliskiego kontaktu i delikatności oraz otwierania na świat.

Logopedia

Zajęcia prowadzi neurologopeda pani Joanna Ozga. Uczestniczą w nich dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci wymagające wsparcia z grupy IV, III i II. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i terapia zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. W przedszkolu funkcjonuje bogato wyposażony gabinet logopedyczny. Poprzez zabawę dzieci usprawniają narządy artykulacyjne przed lustrem, doskonalą prawidłowy oddech mowny i spoczynkowy, wydłużają fazę wydechu. Ćwiczą słuch fonematyczny, pamięć (słuchową i dźwiękową), spostrzegawczość. Zarówno metody, formy pracy, jak i pomoce logopedyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych tych dzieci. O przebiegu terapii logopedycznej na bieżąco informowani są rodzice. Otrzymują oni przygotowywane indywidualnie dla każdego dziecka zalecenia do pracy w domu, w celu utrwalania osiągniętych efektów.

Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki  

Zajęcia są przygotowywane i prowadzone przez fizjoterapeutkę mgr Paulinę Kulig z dziećmi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnie. Zestawy ćwiczeń mają na celu między innymi rozwój motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi, kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej a także zapobieganie pogłębiania się przykurczy, korygowanie wad postawy, poprawa jakości chodu, poprawa w zakresie samoobsługi.

 

 

Przygotowanie do nauki programowania. Robotyka

Zajęcia prowadzone są przez panią mgr Martę Pyzińską dwa razy w miesiącu po 60 minut,
w najstarszej grupie wiekowej. Dzieci konstruują, budują programują i wprawiają w ruch roboty wykorzystując zaawansowany zestaw klocków Lego Education WeDo. Warsztaty to nie tylko świetna zabawa – to także zachęta do rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauka programowania oraz trening intelektualny dla dziecka. Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Warsztaty z robotyki dla dzieci to doskonała okazja do rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych młodych konstruktorów. To również szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawia sześciolatkom wiele satysfakcji i radości oraz zdecydowanie umacnia ich wiarę we własne możliwości.

 

 

                     Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, trwają 30 minut, prowadzone są przez nauczycieli wspomagających. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestniczące w tego typu zajęciach mają możliwość rozwijania świadomości własnego ciała i przestrzeni, kształtują umiejętności nawiązywania bliskiego kontaktu i współpracy z innymi osobami. Zasadniczym celem wspomagania rozwoju społeczno- emocjonalnego jest: wyposażenie dziecka w różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach dla niego trudnych, kształtowanie postaw związanych z pełnieniem ról społecznych, które dziecko aktualnie pełni, uczenie nowych sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów, pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania akceptowanych społecznie, kształtowanie wyrażania własnych emocji w różnych formach aktywności. Wspierając rozwój społeczny i emocjonalny dziecka należy oprzeć się na najważniejszej formie jego aktywności, czyli: zabawie, ruchu, który jest naturalną potrzebą dziecka oraz sztuce (muzyce i plastyce). To zajęcia prowadzone z wykorzystaniem takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Knillów, twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana i inne.

 

 

Kółko plastyczne

Po przeprowadzeniu obserwacji wstępnej wyłoniono dzieci szczególnie uzdolnione plastycznie. Dla dzieci tych zorganizowane zostało kółko plastyczne, które prowadzone jest przez panią mgr Bożenę Rojek.  Zajęcia odbywają się będą dwa razy w miesiącu i dają możliwość nabywania nowych umiejętności plastycznych. Przyczyniają się do poznania otaczającego świata, stwarzają szerokie pole do samorealizacji, pobudzają do obrazowego wyrażania odczuć dając przy tym radość i zadowolenie, wzmacniają poczucie własnej wartości. Dzieci podczas pracy twórczej rozwijają swoje umiejętności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują umiejętności wyrażania emocji środkami plastycznymi. Różnorodne formy działań plastycznych stosowane podczas zajęć stymulują dyspozycje twórcze dziecka, rozwijają fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia, zachęcają do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań. Kładą nacisk na twórczość i rozwijanie indywidualnego języka plastycznego dziecka ograniczając posługiwanie się schematami. W trakcie zajęć przedszkolaki mają okazję zapoznać się z różnymi materiałami plastycznymi (różnego rodzaju farbami, kredkami , pastelami, masą solną, gliną, kredą, węglem i wieloma innymi). Często sięgają także po nietypowe materiały plastyczne. Oswajają się z przeróżnymi technikami artystycznymi, robią eksperymenty plastyczne. Temat zajęć oraz techniki stosowane na zajęciach dostosowane są do umiejętności oraz zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017

 

 • Język angielski
 • Akompaniament do zajęć umuzykalniających (Rytmika)
 • Religia
 • Warsztaty Terapii Artystycznej
 • Nauka tańca
 • Gry i zabawy z elementami piłki nożnej
 • Dogoterapia
 • Logopedia
 • Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki
 • Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka według  Metody Weroniki Sherborne

Język angielski

 To poznawanie języka poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek, zabawy w kole. Dzieci powtarzają słowa, wyrażenia i zdania w języku angielskim, reagują na polecenia nauczyciela i dzięki temu mają okazję oswoić się z nowym, obcym językiem. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są dwa razy w tygodniu przez panią Edytę Augustyn w grupie dzieci 5 i 6 letnich i w grupie dzieci 4 – letnich jeden raz w tygodniu.

Zajęcia z j. angielskiego (1)  Zajęcia z j. angielskiego (2)  Zajęcia z j. angielskiego (3)

Zajęcia z j. angielskiego (4)  Zajęcia z j. angielskiego (5)  Zajęcia z j. angielskiego (6)

Akompaniament do zajęć umuzykalniających (rytmika)

 Zajęcia prowadzone są jeden raz w tygodniu, we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci podczas prowadzonych zajęć uczą się reakcji na podstawowe wartości rytmiczne nut
i pauz, reagowania ruchem na zmiany tempa i  dynamiki. Uczą się również piosenek związanych m.in. z aktualną porą roku, prostych układów tanecznych na różne uroczystości oraz grają na instrumentach muzycznych. Zajęcia odbywają się przy muzyce
i akompaniamencie instrumentu klawiszowego, na którym gra pani Sylwia Wygonik.

Rytmika (1)  Rytmika (2)  Rytmika (3)

Religia

Katecheza prowadzona jest przez s. Renatę Grabiec. Przedszkolaki, które uczęszczają na zajęcia z religii poznają prawdy religijne, uczą się jej historii. Nauka religii służy wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie czy grupie przedszkolnej. Religia w naszym przedszkolu odbywa się dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Religia (2)  Religia (2)  Religia (3)

Warsztaty Terapii Artystycznej

Zajęcia odbywają się  jeden raz w tygodniu i trwają 45 minut. Przeznaczone są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas zajęć  wykorzystane są rożnorodne techniki plastyczne oraz różnorodne instrumenty perkusyjne, które są środkami pobudzającymi do wyrażania emocji i komunikowania się dziecka. Zajęcia prowadzi pani Sylwia Wygonik.

 Warsztaty Terapii Artystycznej (1)  Warsztaty Terapii Artystycznej (2)  Warsztaty Terapii Artystycznej (3)

Warsztaty Terapii Artystycznej (4)  Warsztaty Terapii Artystycznej (5)  Warsztaty Terapii Artystycznej (6)

Nauka tańca

To zajęcia podczas których dzieci uczą się podstawowych kroków tanecznych oraz  prostych układów choreograficznych, jednocześnie kształtując świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz wyrabiają poczucie rytmu. Zajęcia prowadzone są przez panią Marikę Blezień – instruktora tańca. Odbywają się jeden raz w tygodniu dla dzieci chętnych
z wszystkich grup wiekowych.

 Zajęcia taneczne (1)  Zajęcia taneczne (2)  Zajęcia taneczne (3)

Zajęcia taneczne (4)  Zajęcia taneczne (5)  Zajęcia taneczne (6)

Gry i zabawy z elementami piłki nożnej

Zajęcia prowadzone są przez pana Tadeusza Stolarskiego. Odbywają się w każdy wtorek, uczestniczą w nich dzieci chętne z gr. I, II, III, IV. Dzięki tego typu zajęciom dzieci motywowane są do aktywności ruchowej, zaznajamiają się poprzez zabawę
z charakterystyką piłki nożnej w ruchu, uczą się kreatywności dzięki różnym wariacjom małych gier z piłką.

Piłka nożna (1)  Piłka nożna (2)  Piłka nożna (3)

 

Dogoterapia

Zajęcia z udziałem psa, przeznaczone są dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone są w formie zabawy, przez certyfikowanego terapeutę behawioralnego, zoopsychologa, instruktora szkoleniowego psów – panią Katarzynę Chrobak. Podczas zajęć pies motywuje i zachęca dzieci do różnorodnych działań, wszelkiej edukacji i aktywności, co ułatwia i przyspiesza proces rehabilitacji.

Dogoterapia (1)  Dogoterapia (2)  Dogoterapia (3)

Logopedia

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i  uczestniczą w nich dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci wymgające wsparcia z grupy IV, III i II. Poprzez zabawę dzieci usprawniają narządy artykulacyjne przed lustrem, doskonalą prawidłowy oddech mowny i spoczynkowy, wydłużają fazę wydechu. Ćwiczą słuch fonematyczny, pamięć (słuchową i dźwiękową), spostrzegawczość. Zarówno metody, formy pracy, jak i pomoce logopedyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych tych dzieci. O przebiegu terapii logopedycznej na bieżąco informowani są rodzice. Otrzymują oni przygotowywane indywidualnie dla każdego dziecka zalecenia do pracy w domu, w celu utrwalania osiągniętych efektów. Zajęcia prowadzi neurologopeda pani Joanna Ozga.

Logopedia (1)  Logopedia (2)  Logopedia (3)

 

Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki  

W  przedszkolu mają charakter zabawy. Prowadzone są w specjalnie przygotowanej sali z bogatym wyposażeniem. Uczestniczą w nich dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z grupy III i IV. Wszystkie stosowane podczas zajęć oddziaływania dobrane są do indywidualnych potrzeb  i możliwości psychofizycznych dzieci. Wiodące cele zajęć to m.in. zwiększenie ogólnej wydolności organizmu, doskonalenie cech motorycznych (szybkość, skoczność, zwinność), rozwijanie sprawności psychofizycznej, kształtowanie koncentracji przez gry i zabawy, utrwalanie nabytych umiejętności,  zapobieganie pogłębiania się przykurczy, korygowanie wad postawy, poprawa jakości chodu, poprawa w zakresie samoobsługi. Zajęcia  prowadzi fizjoterapeutka, pani Paulina Kulig.

Rehabilitacja (1)  Rehabilitacja (2)  Rehabilitacja (3)

 

Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka według Metody Weroniki Sherborne

To zajęcia ruchowe z wykorzystaniem  elementów Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Dzieci uczestniczące w tego typu zajęciach mają możliwość rozwijania świadomości własnego ciała i przestrzeni, kształtują umiejętności nawiązywania bliskiego kontaktu i współpracy z innymi osobami. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, trwają 30 minut, prowadzone są przez nauczycieli odpowiednio wykwalifikowanych w zakresie prowadzenia zajęć Metodą Weroniki Sherborne.

Zajęcia usprawniania ruchowego (1)  Zajęcia usprawniania ruchowego (2)  Zajęcia usprawniania ruchowego (3)

Zajęcia usprawniania ruchowego (4)  Zajęcia usprawniania ruchowego (5)  Zajęcia usprawniania ruchowego (6)

Kółko plastyczne “W krainie sztuki”

„Należy pozwalać dzieciom rysować, co chcą i jak chcą,
byle rysowały chętnie i szczerze”.
/S. Szuman/

Po przeprowadzeniu obserwacji wstępnej wyłoniono dzieci szczególnie uzdolnione plastycznie. Dla dzieci tych zorganizowane zostało kółko plastyczne, które prowadzone będzie przez nauczycielki:  Bożenę Rojek i Agnieszkę Misa-Górny. W roku szkolnym 2016/2017 na zajęciach realizowane będą treści zawarte w programie własnym „W krainie sztuki ” opracowanym przez panią Bożenę Rojek.  Zajęcia odbywać się będą dwa razy
w miesiącu. Podczas zajęć dzieci wykorzystując różnorodne techniki i materiały uczyć się będą oglądać świat bardziej świadomie, odkrywać swoją wrażliwość i kształtować odwagę twórczą. Zajęcia polegać będą  na zabawie skojarzeniami, barwą, formą i kompozycją. Dzieci, bawiąc się i odkrywając radość tworzenia, poznają techniki malarstwa, rysunku
i kolażu.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2015/2016

 

 • Język angielski
 • Warsztaty Terapii Artystycznej
 • Nauka tańca
 • Gry i zabawy z elementami piłki nożnej
 • Dogoterapia
 • Logopedia
 • Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki
 • Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka według  Metody Weroniki Sherborne
 • Akompaniament do zajęć umuzykalniających (Rytmika)

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzane są dwa razy w tygodniu po 30 min w dwóch najstarszych grupach wiekowych przez lektora panią Annę Wrona.
Mali słuchacze uczą się języka metodą TPR, audiolingwalną, audiowizualną oraz na podstawie gier i zabaw dostosowanych do wieku dziecka. Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie
i oswojenie z jego strukturą. Zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych.

j.angieslki (1)  j.angieslki (2)  j.angieslki (3)

Warsztaty Terapii Artystycznej

Wychowanie przez sztukę to proces kształtowania całej i niepodzielnej osobowości każdego dziecka. W tym rodzaju terapii najwyższą wartość psychoterapeutyczną ma proces twórczy, prowadzący do korzystnych zmian w zachowaniu dziecka.
Głównym celem zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie u niego aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy  muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane są takie formy pracy jak: muzykoterapia, biblioterapia, ekspresja plastyczna, chromoterapia oraz dramatoterapia.
Warsztaty Terapii Artystycznej prowadzi nauczyciel muzyki  – pani Sylwia Wygonik.

Warsztaty Terapii Artystycznej (1)  Warsztaty Terapii Artystycznej (2)  Warsztaty Terapii Artystycznej (3)

Warsztaty Terapii Artystycznej (4)  Warsztaty Terapii Artystycznej (5)  Warsztaty Terapii Artystycznej (6)

Gry i zabawy z elementami piłki nożnej

Zajęcia z piłki nożnej odbywają się w dwóch grupach wiekowych 3-4 latki, 5-6 latki. Prowadzone są przez trenera z Dziecięcej Akademii Piłkarskiej w Dębicy pana Tadeusza Stolarskiego.
Głównym celem zajęć piłkarskich jest “zaszczepienie” u dzieci pozytywnego podejścia do sportu i rekreacji. Dzieci podczas zajęć opanowują podstawowe umiejętności
i elementy techniki oraz poznają zasady gry w piłkę nożną. Nauce towarzyszą zabawy kształtujące zwinność, zwrotność, szybkość. Zabawy wykorzystywane na zajęciach wychowują oraz uczą przestrzegania norm i reguł gry, współpracy w grupie oraz umiejętności pogodzenia się z przegraną. Kształtują prawidłowe postawy społeczne wśród młodych zawodników.

Piłka nożna (1)  Piłka nożna (2)  Piłka nożna (3)  Piłka nożna (4)

Zajęcia usprawniania ruchowego w zakresie małej i dużej motoryki

Zajęcia usprawniania ruchowego prowadzone są z dziećmi posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnie. Dziecko w tym celu ma opracowany
i dostosowany program do swoich potrzeb rozwojowych. Prowadzone zajęcia mają na celu między innymi rozwój motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi, kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej. Zestawy ćwiczeń przygotowywane i prowadzone są przez fizjoterapeutkę mgr Paulinę Kulig.

rehabilitacja (1)  rehabilitacja (2)  rehabilitacja (3)

Kontynuacja zajęć

 • Nauka Tańca
 • Dogoterapia
 • Logopedia
 • Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka według  Metody Weroniki Sherborne
 • Akompaniament do zajęć umuzykalniających (Rytmika)

Dogoterapia

W zajęciach uczestniczą dzieci o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności m.in. zespołem Downa, autyzmem, zespołem aspergera, niedosłuchem, upośledzeniem umysłowym, opóźnieniem mowy oraz niepełnosprawnością ruchową. Mimo różnorodności zaburzeń oraz indywidualnego toku rozwoju dzieci, dla każdego z nich „lekiem” są cotygodniowe spotkania z czworonożnymi przyjaciółmi, rasy: Labrador Retriever – Tori
i Bystrą. Podczas zajęć dzieci pokonują lęki, relaksują się i rozluźniają, czują się bezpieczne i bezgranicznie akceptowane, uczą się okazywania uczucia, bliskiego kontaktu
i delikatności. Czasem ciepło, którym emanują nasi „czworonożni przyjaciele” jest jedyną ścieżką otwierania się dziecka na świat.

dogoterapia (1)  dogoterapia (2)  dogoterapia (3)

Logopedia

Opieką logopedyczną objęte są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Celem zajęć logopedycznych jest usuniecie zaburzeń mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej u dziecka. W ramach terapii logopedycznej stosowane są: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia fonacyjne i oddechowe, ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy, trening słuchowy oraz  masaż logopedyczny.
Na zajęcia logopedyczne dzieci uczęszczają dwa razy w tygodniu. Prowadzone są przez logopedę panią Joannę Ozga.

 zajęcia logopedyczne (1)  zajęcia logopedyczne (2)  zajęcia logopedyczne (3)

Nauka tańca

Nauka tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i prostych choreografii. Dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zamiłowaniem do tańca znajdują na zajęciach tanecznych w naszym przedszkolu bardzo dobre warunki do rozwijania swoich umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez instruktora tańca panią Iwonę Cieśla.

Tańce (1)  Tańce (2)  Tańce (3)

 

Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka według  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne       

Zajęcia według Metody Weroniki Sherborne, prowadzone są jeden raz w tygodniu
z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego przez nauczycieli wspomagających. Głównym celem tych zajęć jest zaspokajanie potrzeby ruchu, a także umożliwienie odprężenia, ekspresji, tworzenia. Proponowane ćwiczenia uczą dzieci współdziałania w grupie.

zajęcia metodą Weroniki Sherborne (1)  zajęcia metodą Weroniki Sherborne (2)  zajęcia metodą Weroniki Sherborne (3)

zajęcia metodą Weroniki Sherborne (4)  zajęcia metodą Weroniki Sherborne (5)

Akompaniament do zajęć umuzykalniających

Akompaniament na pianinie towarzyszy dzieciom podczas zajęć umuzykalniających, które prowadzone są przez nauczycieli w każdej grupie wiekowej. Poprzez ćwiczenia rytmiczne, grę na instrumentach, zabawy przy muzyce, naukę piosenek, tańce dzieci rozwijają swoje umiejętności muzyczne i wyrabiają poczucie rytmu.

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dwa raz w tygodniu, w grupach młodszych – 15 min,
w grupach starszych – 30 min. Katecheza prowadzona jest przez s. Renatę Grabiec. Forma zajęć to pogadanka z dziećmi, śpiewanie piosenek religijnych w formie tekstowej
i ruchowej z pokazywaniem gestów, zajęcia plastyczne – kolorowanie, rysowanie, wyklejanie, wycinanie.

religia (1)  religia (2)

           

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2014/2015

 

 • Dogoterapia
 • Muzykoterapia
 • Kółko teatralne
 • Warsztaty Terapii Artystycznej
 • Karate
 • Nauka Tańca
 • Nauka języka angielskiego
 • Logopedia:
 • Rehabilitacja:
 • Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka według  Metody Weroniki Sherborne
 • Akompaniament do zajęć umuzykalniających (Rytmika)

Dogoterapia

Dogoterapia to najbardziej naturalny sposób “przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rozwój z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów. Jest systemem ćwiczeń i zabaw z  psami wspomagających rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi chorobami,  jak; autyzm, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, niedowład kończyn oraz wieloma innymi schorzeniami. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, jakim jest wszechstronny rozwój podopiecznego. Oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji
i autoagresji, kształtowanie pozytywnych emocji u dziecka a także rozwój empatii

i poprawę samooceny.

Dogoterpaia (1)  Dogoterpaia (2)  Dogoterapia (3)

Muzykoterapia

Muzykoterapia jest to świadome posługiwanie się muzyką w celu usprawniania rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. W naszym przedszkolu terapię muzyczną prowadzi nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta – mgr Renata Żabicka. W zajęciach biorą udział dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola.  Terapia muzyką to przede wszystkim zabawa, która ma zaciekawić dziecko, dać poczucie bezpieczeństwa i być źródłem wszelkiej przyjemności oraz radości. Zabawa, która daje możliwość pozawerbalnego kontaktu z prowadzącym zajęcia i z pozostałymi członkami grupy silnie wpływa na emocje dziecka, rozwija zmysł słuchu, wzroku, dotyku. Dzięki temu realizowany jest główny cel zajęć, jakim jest usunięcie lęku,  poprawa nastroju, odreagowywanie napięcia, wyciszenie, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji z członkami grupy. Podczas zajęć wykorzystywane są różne metody pracy: śpiew, wyrażanie ruchem i gestem treści piosenek, taniec spontaniczny, pląsy, zabawy, ćwiczenia rytmiczne i muzyczne, gra na instrumentach perkusyjnych, treningi relaksacyjne i oddechowe.

muzykoterapia (1)  muzykoterapia (2)  muzykoterapia (3)

Zajęcia Karate                                  

Zajęcia prowadzone są przez pana Mariusza Madeję. Program „Karate dla przedszkolaków” skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Głównym założeniem zajęć jest propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci od najmłodszych lat.             

Karate (1)  Karate (2)  Karate (3)

                    Karate (4)  Karate (5)  Karate (6)                     

Nauka tańca

Naukę tańca w przedszkolu prowadzi pani Iwona Cieśla z “Nauka Tańca FAME”. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Dzieci w trakcie zajęć usprawniają koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową. Przy rytmicznej muzyce tanecznej, uczą się kroków podstawowych tańców: walca angielskiego, samby, rock and rolla, cha – cha – cha, a także etiud – krótkich form tanecznych mających postać układów choreograficznych, tj. disco – całusy, waka, Bora – Bora, taniec motylka, chu – chu – ua. Biorą udział w zabawach utaneczniających i tańcach integracyjnych. Aktywny udział w zajęciach zawsze jest nagradzany, co doskonale motywuje dzieci.

Zajęcia taneczne (1)  Zajęcia taneczne (2)  Zajęcia taneczne (3)

Nauka języka angielskiego

Języka angielskiego w tym roku szkolnym uczy dzieci pani Katarzyna Ocytko ze Szkoły Języków Obcych “Artist”. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut.  Dzieci poznają: zwroty podstawowe (m.in. Good morning, Goodbye), kolory, nazwy członków rodziny, części ciała, nazwy zwierząt, zabawek, jedzenia przeliczanie od 1 do 10, alfabet, a także uczą się nazywania aktualnej pogody, oraz zimowe sporty. Nauka oparta jest głównie na zabawie z obrazkami i piosenkami.

Nauka języka angielskiego (1)

Zajęcia logopedyczne                          

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w przedszkolu przez panią Joannę Ozga. W zajęciach uczestniczą dzieci niepełnosprawne. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i terapia zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. Do współpracy z logopedą zachęcani są rodzice, którzy pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy.
W przedszkolu funkcjonuje bogato wyposażony gabinet logopedyczny.

logopedia (3)  Logopedia(2)  Logopedia(1)

Zajęcia rehabilitacyjne                      

Zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone przez fizjoterapeutę, panią Klaudię Pociask.  Uczęszczają na nie indywidualnie dzieci niepełnosprawne. Głównym celem zajęć jest rozwijanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka. W trakcie współpracy z wychowankiem, wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując
i dopasowując możliwe terapie do indywidualnych  potrzeb dziecka.    

  rehabilitacja (1)  rehabilitacja (2)  rehabilitacja (3)

                                     

Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka według  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne                   

Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne opiera się na ćwiczeniach – zabawie – relacjach z drugą osobą. Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni
i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu. Udział w zajęciach wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy, ruchowy dziecka. 
W naszym przedszkolu, tą metodą są prowadzone zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych przez nauczycieli wspomagających jeden raz w tygodniu.

 zajęcia (1)  zajęcia (2)  zajęcia (3)

 

Akompaniament do zajęć umuzykalniających (Rytmika)             

Rytmika jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością.
Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się przy akompaniamencie pianina, instrumentu klawiszowego i są prowadzone przez panią Renatę Żabicką.

Rytmika (1)  Rytmika (2)  Rytmika (3)

  

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2013/2014 

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w przedszkolu dla dzieci niepełnosprawnych przez panią Joannę Ozga. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy
i terapia zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. Wszystkie dzieci niepełnosprawne zakwalifikowane są na terapię indywidualną. Do współpracy z logopedą zachęcani są rodzice, którzy pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Tylko współpraca rodziców, logopedy
i nauczycieli warunkuje sukces.
W przedszkolu funkcjonuje bogato wyposażony gabinet logopedyczny. Zajęcia logopedy
z dziećmi niepełnosprawnymi odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia z logopedą (1)  Zajęcia z logopedą (2)  Zajęcia z logopedą (3)

zakończenie zajęćz logopedą (1)  zakończenie zajęćz logopedą (2)  zakończenie zajęćz logopedą (3)

zakończenie zajęćz logopedą (4)  zakończenie zajęćz logopedą (5)  zakończenie zajęćz logopedą (6)

Zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone przez fizjoterapeutę panią Klaudię Pociask.  Uczęszczają na nie indywidualnie dzieci niepełnosprawne. Prowadzone ćwiczenia i zabawy mają na celu rozwijanie umiejętności interakcji i współpracy, rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej, a także kształtowanie prawidłowych odruchów. Dodatkowo prowadzone są ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę i wpływające ogólnie na sprawność fizyczną. Mają one na celu rozwijanie umiejętności naśladowczych; kształtowanie orientacji przestrzennej; poprawę motoryki i koordynacji; doskonalenie płynności ruchów;  stymulację czucia głębokiego i powierzchownego.
Rehabilitacja organizowana jest w bardzo dobrze wyposażonej sali gimnastycznej raz
w tygodniu.

Zajęcia z rehabilitantem (1)  Zajęcia z rehabilitantem (2)  Zajęcia z rehabilitantem (3)

Kółko komputerowe

Kółko komputerowe na zajęcia uczęszczają dzieci zdrowe oraz niepełnosprawne. Przedszkole posiada salkę komputerową wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Celem zajęć jest zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin życia; kształtowanie logicznego myślenia, wyobraźni; rozwijanie spostrzegawczości, sprawności manualnej, refleksu, podzielności uwagi; kształtowanie wytrwałości i cierpliwości; rozbudzanie zainteresowań; kształtowanie motywacji do nauki czytania, liczenia i pisania.
Zajęcia z komputerem odbywają się dwa razy w tygodniu i są kontynuacją programu „Bawiąc się z komputerem poznajemy świat”.

zajęcia komputerowe (1)  zajęcia komputerowe (2)  zajęcia komputerowe (3)

Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem
Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W każdą środę w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych prowadzone Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Scenariusze zajęć opracowują nauczyciele wspomagający.
Poprzez prowadzenie zajęć ta metodą, wspomagamy emocjonalny rozwój dziecka, rozwijamy świadomość schematu ciała i integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy orientację przestrzenną. Wspomagamy także rozwój poczucia bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości. Kształtujemy pozytywne relacje
z otoczeniem, partnerem w zabawie, bliskimi. Dążymy do rozwoju własnej inwencji, inicjatywy, spontaniczności. Metoda bazuje na tym, co dla dzieci jest najważniejsze: swoboda, radość płynąca z nieskrępowanego ruchu, możliwość pozytywnych doświadczeń w kontakcie z drugą osobą.

zajęcia terapeutyczne (5)  zajęcia terapeutyczne (4)  zajęcia terapeutyczne (3)

Nauka języka angielskiego

Nauka języka angielskiego prowadzona przez lektora panią Agnieszkę Michoń.
Głównym założeniem lekcji jest komunikacja. Skupiam się na ćwiczeniu mówienia oraz reagowania  na polecenia i słowa innych. Ćwiczymy słuchanie i naukę poprzez ruch.
Na każdych zajęciach dzieci zadają sobie nawzajem podstawowe pytania i udzielają na nie odpowiedzi jednym słówkiem lub pełnym zdaniem. Potrafią zareagować prawidłowo na polecenia nauczyciela. Odpowiednio gestykulują w czasie śpiewania piosenek. Umieją nazwać rzeczy znajdujące się na obrazkach i odpowiedzieć na proste pytania związane
z przedmiotem. Dzieci uczą się współpracy z nauczycielem oraz z kolegami i koleżankami z różnych grup wiekowych. Na lekcji wykorzystywane są nie tylko zabawy edukacyjne, gry i obrazki, ale także nowoczesne technologie takie jak tablica interaktywna oraz ćwiczenia interaktywne. Zajęcia prowadzone są na poziomie (średniozaawansowanym) w oparciu o podręczniki ‘My Little Island 2’ z dołączonym oprogramowaniem do pracy w domu. Dzieci uczęszczają na lekcje 1 raz w tygodniu (3o min).

zajęcia z j. angielskiego (5)  zajęcia z j. angielskiego (1)  zajęcia z j. angielskiego (6)

zajęcia z j. angielskiego (4)  zajęcia z j. angielskiego (3)  zajęcia z j. angielskiego (2)

09 czerwiec 2014r. – lekcja pokazowa z języka angielskiego

Lekcja pokazowa (1)  Lekcja pokazowa (2)  Lekcja pokazowa (3)

Zajęcia Karate

Zajęcia prowadzone są przez pana Mariusza Madeję. Program “Karate dla przedszkolaków” skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Głównym założeniem zajęć jest propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci od najmłodszych lat. Celem zajęć jest nauka i popularyzacja sztuki karate, rozwój ruchowy u dzieci, większa siła i elastyczność, poprawa wydolności i zwinności oraz koordynacji ruchowej, wyrabianie pozytywnych postaw i zachowań u dzieci. Dzieci uczęszczają na zajęcia 1 raz w tygodniu po 30 minut.

Karate (2)  Karate (1)  Karate (3)

Nauka tańca

Prowadząca Izabela Piekarczyk- magister sztuki ze specjalnością prowadzenie estradowych zespołów muzycznych z doświadczeniem zbieranym w wielu instytucjach między innymi
w Operze Krakowskiej, oraz wielu przedszkolach na Podkarpaciu, choreograf tańca towarzyskiego, animatorka zabaw dziecięcych, instruktorka Estrady dziecięcej, oraz studia piosenki w Dębicy, wiolonczelistka, współtwórca amatorskiej opery w Dębicy.
Na zajęciach dzieci uczą się narodowych tańców polskich, oraz nowoczesnych, ilustrują muzykę ruchem, oraz uczestniczą w zabawach tanecznych mających na celu rozwijanie ich zdolności muzycznych, tanecznych, oraz ruchowych.

 Tańce których się uczymy to m.in.:

 • krakowiak
 • polka
 • polonez
 • cha-cha
 • makarena
 • rock and roll
 • waka-waka
 • samba
 • koko koko euro spoko
 • kaczuszki

   

Dogoterapia

Dogoterapia jest jedną z najbardziej naturalnych form rehabilitacji. Badania wykazują znakomity wpływ kontaktu z psem na zdrowie i psychikę człowieka. Jest jedną z form zooterapii, którą  stosuje się  w wielu  krajach, głównie w  USA. Została zapoczątkowana w 1964 roku przez amerykańskiego psychiatrę dziecięcego Borisa Levisona. W naszym kraju dogoterapia obecna jest dopiero od kilku lat.
Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi chorobami,  jak; autyzm, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, niedowład kończyn oraz wieloma innymi. Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać  ćwiczenia. Rozluźnieni, w bezstresowej zabawie zapominają o swoich problemach. Radość i uśmiech jest widoczny na ich twarzach. Tutaj udział psa służy wzmocnieniu rehabilitacji,  oddziałując na psychikę dziecka.
Cele edukacyjne realizowane w ramach dogoterapii:

 • budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania z psami,
 • nauka wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa np. karmienie, szczotkowanie, wycieranie łap oraz troska o higienę własną, np. mycie rąk…
 • kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywność dziecka w zabawie z psem,
 • budowanie więzi emocjonalnej u dzieci, które mają w tym trudności,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu słów i pojęć,
 • stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku,
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia relaksacyjne.

Dogoterapia (1)  Dogoterapia (2)  Dogoterapia (3)

Kółko plastyczne

W naszym przedszkolu od kilku lat w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci działa kółko plastyczne. W roku szkolnym 2013/2014 dziećmi przejawiającymi uzdolnienia artystyczne opiekują się nauczycielki: Dorota Strzałka, Paulina Zagórska, Barbara Łukasik – Mroczka oraz Bożena Rojek. Na zajęciach z dziećmi realizowane są treści zawarte w programie własnym kółka plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mały artysta” opracowanym przez Dorotę Strzałkę.

Celem prowadzonych zajęć jest kształcenie i rozwijanie dziecięcych talentów, inwencji twórczej, pomysłowości, wyrażanie własnej kreatywności, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacanie kontaktów ze sztuką i budzenie wiary we własne siły.

Przedszkolaki na zajęciach wykonują: prace plastyczne wykonywane są różnymi technikami. Wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych: międzynarodowych, gminnych i międzyprzedszkolnych, zdobywając w nich wysokie miejsca i wyróżnienia.

   

   

   

DSC06345  DSC06341  DSC06343

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com