Innowacja Pedagogiczna “Kropla Wody”

Innowacja pedagogiczna „Kropla Wody” skierowana była do dzieci pięcioletnich i  obejmowała cykl zajęć zwanych „przygodami”, podzielonych na cztery działy:

  • Kreatywność
  • Eksperymenty
  • Muzyka
  • W ruchu

„Kropla Wody” pozwoliła dzieciom lepiej zrozumieć zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz poznać właściwości wody, ponadto zapewniła im zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystywanie w codziennych sytuacjach. Uczestnicy mieli możliwość trenować i rozwijać własną aktywność poznawczą. Na zajęciach ważniejsze od przekazywania wiedzy było wyposażenie przedszkolaków w umiejętność jej zdobywania poprzez badawczą i doświadczalną działalność. Celem innowacji było wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. Dzieci doskonaliły umiejętności obserwacji różnych zjawisk i procesów przyrodniczych, kształtowały umiejętności planowania działań badawczych i opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie związanych z wodą, poznały specyfikę zawodów związanych z wodą, kształtowały świadomość ekologiczną w zakresie gospodarki wodą, rozwijały swoje zainteresowania.